Угода користувача

  

Публічна оферта (Договір) на надання послуг з організації та забезпечення взаємодії щодо написання робіт

 

Цей документ є офіційною письмовою публічною офертою.

У разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична особа, індивідуальний підприємець та/або фізична особа, яка робить акцепт цієї оферти, стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті).

Виконавець, Замовник окремо називаються «Сторона», а разом – «Сторони» Договору. Договір вважається укладеним із моменту здійснення акцепту.

У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цього Договору публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким з його пунктів, або для Вас є якісь протипоказання до користування послугами Виконавців, то пропонуємо відмовитися від укладання Договору.

Договір укладається з будь-якою юридичною особою (незалежно від організаційно-правової форми), зареєстрованою на території України; або індивідуальним підприємцем, зареєстрованим на території України, а також дієздатною фізичною особою, яка досягла 18-річного віку, яка прийняла (акцептувала) умови цього Договору, шляхом здійснення дій, зазначених у цьому Договорі

Договір вважається укладеним з отримання інформації про акцепті публічної оферти (далі за текстом – Оферта) Замовником.

1. Термины и определения

1.1. DIPLOM.UA - біржа студентських робіт.

1.2. Договір — це договір на надання послуг з підготовки письмової роботи для Замовника. Цей Договір є змішаною формою договору. Сторони виділяють у цьому Договорі елементи договору надання послуг та елементи договору авторського замовлення.

1.3. Сторони – Замовник та Виконавець.

1.4. Виконавець — юридична особа та/або індивідуальний підприємець та/або фізична особа, які надають послуги з підготовки та написання Роботи, від імені та на користь якої діє DIPLOM.UA.

1.5. Сайт – сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою https://www. diplom.ua

1.6. Форма замовлення – інтерактивний елемент для введення даних, необхідних оформлення Замовником замовлення написання Роботи.

1.7. Контент - інформація, розміщена на Сайті, включаючи: тексти, коментарі, анонси, фото та/або відео матеріали, елементи дизайну, ілюстрації, скрипти, програми для ЕОМ.

1.8. Користувач Сайту (Користувач) - будь-яка дієздатна фізична особа, яка пройшла реєстрацію на Сайті та використовує послуги та послуги Сайту.

1.9. Акаунт Користувача (Акаунт) - обліковий запис, що створюється в момент реєстрації на Сайті, що дозволяє ідентифікувати (авторизувати) кожного Користувача за допомогою реквізитів доступу (логіну та паролю).

1.10. Винагорода – винагорода, що належить Виконавцю за цим Договором.

1.11. Обробка Персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

1.12. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до певної або визначається на підставі такої інформації фізичній особі (суб'єкту персональних даних), у тому числі її прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, день та місце народження, адреса, сімейне, соціальне, майнове становище , освіта, професія, прибутки, інша інформація. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Договору, тлумачаться Сторонами відповідно до законодавства України та звичайними правилами тлумачення відповідних термінів, що склалися.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець надає Замовнику послуги щодо написання Робот з переліку, наведеного на Сайті, а Замовник оплачує надані послуги відповідно до умов цього Договору. у порядку та строки, визначені в Договорі, а Замовник зобов'язується сплатити надані послуги. В рамках цього Договору DIPLOM.UA приймає кошти Замовника для оплати Роботи та передає їх Виконавцю.

3. Порядок взаємодії та надання послуг

3.1. Порядок оформлення замовлення

3.1.1. Після ознайомлення з переліком робіт, Замовник заповнює розміщену на Сайті Форму замовлення на написання Роботи, що його цікавить. Форма замовлення (далі - Замовлення/замовлення) з моменту її заповнення Замовником є невід'ємною частиною Договору.

3.1.2. Замовник при заповненні Форми замовлення повинен надати повну інформацію про Роботу, що замовляється, в тому числі:

 •  вказати точну тему замовлення;
 • уточнити всі нюанси виконання Роботи (обсяг, варіант, предметну область);
 • прикріпити до замовлення методичні посібники (якщо є) і будь-які інші матеріали, необхідні, на його погляд, для написання Роботи. У разі відсутності методичних рекомендацій Виконавець виконує роботу за ДСТУ

3.1.3. Інформація, зазначена у Замовленні, підлягає обов'язковому погодженню з Виконавцем після оформлення Замовлення, а додаткові вимоги (у разі їх зміни та/або доповнення) через чат на Сайті.

3.1.4. Замовлення вважається оформленим з його створення Замовником на Сайті.

3.1.5. Після оцінки замовлення (отримання ставок) Замовник самостійно обирає Виконавця.

3.1.6 Після вибору Виконавця Замовник повинен сплатити замовлення у погодженому Замовником та Виконавцем розмірі.

3.1.8. Замовник може оформити для Виконавця персональне замовлення. (Якщо Замовник хоче оформити замовлення певному Виконавцю, то може скористатися функціоналом «Персональне замовлення». Для цього Замовник переходить у каталог авторів за посиланням https://diplom.ua/users/, за допомогою фільтрів пошуку знаходить необхідного спеціаліста, натискає на кнопку «Персональний замовлення» та заповнює Форму замовлення.Відповідно, оформлене замовлення буде доступне до перегляду та оцінки тільки обраного Виконавця/групи виконавців.

3.1.9. Після ознайомлення із Замовленням, Виконавець може або погодитись на написання Роботи за розраховану з використанням ресурсу Сайту вартість, або відмовитись від його виконання, або вказати свою ставку за виконання Роботи. Умови виконання персонального Замовлення відповідають умовам виконання звичайного замовлення, передбаченого цим Договором.

3.2. Порядок написання Роботи

3.2.1. Термін написання Роботи залежить від типу та складності Роботи та вказується на Сайті Виконавцем.

3.2.2. Строк написання Роботи обчислюється з моменту внесення Замовником передоплати у погодженому розмірі.

3.2.3. При написанні Роботи Виконавець може уточнювати у Замовника всю необхідну інформацію шляхом спілкування в чаті за допомогою функціоналу Сайту.

3.2.4. Виконавець зобов'язаний чітко дотримуватись встановлених термінів написання Роботи. У разі якщо Виконавець та Замовник у процесі спілкування досягли домовленостей щодо зміни встановлених термінів, вони підлягають обов'язковому дотриманню за умови дотримання Замовником умов Договору.

3.2.5. Виконавець має право збільшити термін написання Роботи на кількість днів, що минули до моменту зміни матеріалів Замовником, якщо Замовник:

 • надає недостатньо матеріалів для написання Роботи, термін надання додаткових матеріалів обговорюється Сторонами додатково. У разі ненадання Замовником додаткових матеріалів у погоджений строк, Виконавець має право збільшити термін написання Роботи на кількість днів, що спливли до надання Замовником.
 • змінює матеріали, на підставі та відповідно до яких відбувається написання Роботи, або іншим чином, що впливають на результат Робот (план роботи, методичні рекомендації та інші вимоги та ін.), без попереднього письмового (у чаті) погодження даних змін з Виконавцем.

У вищезгаданому випадку Виконавець залишає за собою право на виконання Роботи відповідно до раніше узгоджених вимог та матеріалів (план роботи, методичні рекомендації та інші вимоги та ін.).

3.2.6. Якщо інше не вказано Замовником на замовлення, Робота оформляється Виконавцем у програмі MS Word. У разі попереднього погодження із Замовником допускається виконання Роботи Виконавцем у рукописному варіанті у відсканованому вигляді.

3.2.7. Робота повинна відповідати вимогам, зазначеним у замовленні, бути оформлена відповідно до методичного посібника та у разі відсутності методички – ГОСТом на відповідний вид Роботи, за його наявності. У роботі не повинно бути орфографічних, синтаксичних та пунктуаційних помилок. Робота має бути актуальною по суті та мати актуальний список літератури.

3.2.8. У випадку, якщо в Замовнику або в процесі спілкування в чаті на Сайті між Замовником та Виконавцем не встановлено відсоток оригінальності тексту та система перевірки на плагіат, Робота повинна відповідати вимогам, встановленим на сторінці Сайту: https://diplom.ua/antiplagiat.html .

3.2.9. Після завершення роботи Виконавець надсилає її для узгодження Замовнику. З цього моменту робота переходить на статус «гарантійна підтримка». Термін гарантійної підтримки обчислюється з моменту відправки Замовнику підсумкового файлу з Роботою та залежить від типу Роботи. Правила визначення термінів гарантійної підтримки Роботи, наведені у Додатку до Договору, розміщеному за посиланням: https://diplom.ua/prilozhenie_1.html. За бажанням Замовника Робота може бути завершена раніше вказаних вище термінів за допомогою натискання на кнопку «Прийняти» на Сайті.

3.2.10. Виконавцю заборонено надсилати порожні файли та штучно переводити замовлення на етап гарантійної підтримки.

3.2.11. У разі невідповідності виконаній Виконавцем Роботи замовленням Замовника або іншим погодженим з ним умовам, Замовник має право звернутися до Виконавця з вимогою про усунення виявлених зауважень. У разі обґрунтованості викладених зауважень Виконавець зобов'язаний їх усунути у погоджений із Замовником розумний термін.

3.3. Порядок скасування Замовлення

3.3.1. У разі виникнення спірних ситуацій Сторона може подати заявку на відміну замовлення до служби Арбітражу DIPLOM.UA (далі - Арбітраж).

3.3.2. Заявка може бути подана за одночасного дотримання таких умов:

3.3.2.1. Заявка подається на етапі виконання або гарантійної підтримки.

3.3.2.2. Робота оплачена Замовником у розмірі 100 %, за винятком випадку, якщо Виконавцем допущено порушення строків написання Роботи, за відсутності провини Замовника, (у разі дотримання умови 100% оплати не є обов'язковим).

3.3.3. Арбітраж перевіряє якість Роботи Виконавця та за результатами розгляду заявки виносить рішення. Рішення приймається протягом 72 годин з моменту подання заявки. Для вирішення особливо спірних ситуацій термін розгляду заявки може бути збільшений на час, достатній для ухвалення рішення.

3.3.4. При розгляді Арбітражем заявки та винесенні рішення враховуються всі умови замовлення, зауваження та претензії, зазначені в чаті, усі файли як від Виконавця, так і від Замовника, а також коментарі самого Арбітражу.

3.3.5. Претензії Користувача, які не заявлені при подачі заявки на скасування замовлення до Арбітражу та надійшли після винесення рішення Арбітражу, розгляду не підлягають.

3.3.6. Рішення Арбітражу перегляду не підлягає.

3.3.7. У разі прийняття Арбітражем рішення про відміну замовлення, DIPLOM.UA повертає Замовнику сплачені ним за замовлення кошти у розмірі, еквівалентному обсягу невиконаної частини Роботи. Повернення коштів здійснюється шляхом їх зарахування на особистий рахунок Замовника, сформований на Сайті як за рахунок списання грошових коштів з особистого рахунку Виконавця, так і за рахунок отриманої DIPLOM.UA винагороди. Розмір коштів, що повертаються, визначається Арбітражем і залежить від обсягу Роботи, який був фактично виконаний.

3.3.8. Замовник може повернені Арбітражем кошти використовуватиме оплати інших замовлень чи вивести із системи доступним способом, попередньо оформивши заявку виведення коштів.

3.4. Порядок роботи з онлайн-замовленнями з використанням Сайту

3.4.1. Вся необхідна інформація обговорюється Виконавцем із Замовником у чаті на Сайті.

3.4.2. Час проведення онлайн-допомоги вказується за київським часом. Порядок роботи з онлайн-замовленнями наведено в Додатку до Договору, що міститься за посиланням: https://diplom.ua/prilozhenie_2_dogovor_dlya_zakazchika.html

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Підготувати Роботу, яка відповідає вимогам, зазначеним у Замовленні та умовам Договору;

4.1.2. Не розголошувати персональні дані Замовника, у тому числі його контактну інформацію третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим договором.

4.1.3. Дотримуватися таємниці повідомлень та конфіденційності інформації, що передається Замовником.

4.1.4. За допомогою чату повідомити Замовника про виконання Замовлення;

4.1.5. За запитом Замовника або з власної ініціативи надавати Акт здачі приймання наданих послуг, що направляється на електронну адресу Замовника, вказану ним у Формі замовлення.

4.1.6. Проводити своєчасне повернення коштів у встановлених цим Договором випадках.

4.2. Спірні питання між Замовником та Виконавцем можуть бути вирішені DIPLOM.UA у межах наданих повноважень.

4.3. DIPLOM.UA зобов'язується надати технічну підтримку Замовнику та/або Виконавцю в рамках функціонування Сайту.

4.4. Замовник зобов'язаний:

4.4.1. Надавати при реєстрації повні та достовірні дані, стежити за їхньою актуалізацією.

4.4.2. Передати інформацію Виконавцю або DIPLOM.UA про анулювання Замовлення.

4.4.3. Сплатити послуги у порядку, передбаченому умовами Договору.

4.4.4. При користуванні Сайтом дотримуватись положень чинного законодавства та не проводити на Сайті заборонених дій.

4.4.5. При необґрунтованій відмові Замовника від послуг Виконавця, наданих згідно з раніше спрямованим Замовленням, а також у разі відмови від послуг Виконавця після підготовки Роботи, Замовник зобов'язується сплатити за послуги, фактично надані Виконавцем.

4.4.6. Надати при формуванні замовлення повну інформацію про Роботу, що замовляється, а також погоджувати з Виконавцем зміни спочатку наданої інформації про Роботу та вимоги до неї в процесі написання Виконавцем Роботи.

4.4.7. Своєчасно відповідати на запитання Виконавця щодо написання Роботи.

4.4.8. Спілкуватись з Виконавцем виключно через сервіси Сайту.

4.4.9. Не порушувати або не намагатись порушувати інформаційну безпеку Сайту, включаючи:

 • доступ до будь-якої інформації, яка не призначена для використання Замовником;
 • спроби перевірити вразливість системи безпеки Сайту, порушення процедури
 • реєстрації та авторизації без дозволу DIPLOM.UA;
 • спроби створити перешкоди у використанні Сайту іншим Користувачам Сайту;
 • поширення шкідливих програм, видалення, спотворення даних,
 • постійне розсилання інформації, що повторюється, пересилання електронної пошти через сервер Сайту, одночасне відправлення великої кількості електронної пошти та/або запитів до Сайту з метою навмисно вивести сервер Сайту з ладу і тому подібні дії, що виходять за рамки нормального цільового використання Сайту, і здатні навмисне або по необережності спричинити збої у його роботі;
 • розсилку інформації Користувачам Сайту, на яку вони не давали своєї згоди, а також розсилку спаму та реклами.

4.4.10. Без попередньої письмової згоди Виконавця не відтворювати, не розповсюджувати будь-яким способом, не копіювати, публічно не показувати, не передавати в ефір для загальної інформації, не перекладати, не переробляти, або використовувати будь-яким іншим способом у будь-яких інших цілях матеріали Сайту.

4.4.11. Не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не розповсюджувати та не надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми.

4.4.12. Не здійснювати незаконний збір, обробку та зберігання персональних даних третіх осіб.

4.4.13. Замовник протягом 10 (Десять) робочих днів з моменту надання Виконавцем акта здачі-приймання наданих послуг зобов'язаний підписати його або, у разі ухилення від підписання, послуги вважаються прийнятими Замовником.

4.5. Замовник має право:

4.5.1. Користуватися послугами та сервісами Сайту у порядку, визначеному цим Договором.

4.5.2. Вносити пропозиції та рекомендації щодо роботи Сайту.

4.5.3. Оформляти Замовлення на збирання та обробку інформації з заданої теми та написання Робот.

4.5.4. Звертатися до служби підтримки Сайту з метою вирішення спірних питань або за допомогою у використанні Сайту, його сервісів та послуг. Консультації Замовників здійснюються згідно з графіком роботи служби підтримки DIPLOM.UA.

4.5.5. На безкоштовні виправлення Роботи, які були заявлені Виконавцю протягом терміну погодження або під час гарантійного періоду.

4.6. Виконавець має право:

4.6.1. Подати обґрунтовану відмову, якщо протягом 10 (Десять) робочих днів Замовник не підписав акт здачі-приймання наданих послуг або не подав обґрунтовану відмову від прийняття послуг.

4.6.2. Отримувати винагороду за послуги, що надаються за Договором, а також надавати інші платні та безкоштовні послуги Замовнику.

4.7. DIPLOM.UA має право:

4.7.1. Отримувати належну винагороду за вартість послуг, а також надавати інші платні та безкоштовні послуги Замовнику та Виконавцю.

4.7.2. У будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, сервіси та послуги, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, з попереднім повідомленням або без такого.

4.7.3. Встановлювати додаткові обмеження на використання Сайту (окремих його розділів/сервісів/послуг), у тому числі, але не обмежуючись, можливість створювати нові замовлення, а також змінювати такі обмеження у будь-який час у разі порушення Замовником зобов'язань за Договором, у тому числі, але не обмежуючись, у разі обміну Замовника особистими контактними з Виконавцем для спілкування поза Сайтом (особистою електронною поштою, телефоном та іншими засобами зв'язку та месенджерами) за Замовленням (існуючим та новим).

4.7.4. Використовувати інформацію про дії Замовників з метою покращення роботи Сайту. У будь-який час зупиняти, обмежувати або припиняти доступ Замовника до його Акаунту та до будь-якого з розділів Сайту, сервісів та послуг Сайту без пояснення причин, у тому числі у разі порушення Замовником умов цього Договору.

4.7.5. У разі порушення Замовником умов Договору або застосовного законодавства передати контактні дані, IP адреси, будь-яку іншу інформацію про Замовника у відповідні компетентні органи.

5. Здавання-приймання послуг

5.1. Сторони дійшли згоди, що актом про надані послуги оформляється між Виконавцем та Замовником у порядку та строки, визначені Договором. У разі, якщо після пред'явлення результату наданих послуг протягом 30 днів до Виконавця не пред'явлено претензії з боку Замовника, послуги вважаються належним чином наданими та прийнятими без зауважень (конклюдентні дії).

6. Фінансові умови

6.1. Кінцева вартість написання Роботи складається з цінової пропозиції Виконавця, обраного Замовником (далі – Ставка), та винагороди DIPLOM.UA (далі – Вартість Роботи). Зміна вартості робіт, оплачених Замовником, не допускається.

6.2. Виконання замовлення складає умовах попередньої оплати.

6.3. Розмір попередньої оплати (25%, 50% або 100% від вартості роботи) залежить від домовленостей, досягнутих між Виконавцем та Замовником.

6.4. У разі внесення Замовником попередньої оплати у розмірі 25% або 50% від Вартість Роботи, він не може отримати доступ до неї (завантажити файл) до здійснення остаточного розрахунку.

6.5. Оплата замовлення здійснюється Замовником одним із способів, вказаних на сторінці Сайту: https://diplom.ua/sposoby-oplaty/.

6.6. Зобов'язання щодо оплати вважаються виконаними з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок (рахунок) DIPLOM.UA.

6.7. Виконавець отримує свою винагороду:

 • відразу після завершення замовлення. Завершення замовлення відбувається відразу після завершення терміну гарантійної підтримки. Гарантійна підтримка може бути завершена одним із двох способів: - при натисканні Замовником кнопки «Прийняти» на сайті; - автоматично після закінчення терміну гарантійної підтримки;
 • при завершенні замовлення Службою контролю якості у разі вирішення спірних ситуацій.

6.8. DIPLOM.UA має право надати Замовнику знижку на послуги у випадках, коли така можливість доступна на Сайті, при цьому знижка зменшує суму комісійної винагороди DIPLOM.UA.

6.9. Оплата послуг вважається здійсненою Замовником у момент надходження коштів на рахунок DIPLOM.UA або третьої особи, визначеної DIPLOM.UA.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі порушення строку виплати винагороди, передбаченої розділом 6 Договору, Замовник виплачує Виконавцю неустойку у розмірі 0,5% від неоплаченої суми за кожний день прострочення.

7.2. Відповідальність за шкоду та збитки, заподіяну Роботою третім особам несе безпосередньо Виконавець.

7.3. Замовник несе відповідальність за повноту, достовірність, актуальність та відповідність чинному законодавству України відомостей, наданих ним під час реєстрації на Сайті.

7.4. Замовник несе відповідальність за наслідки, викликані його діями під час користування Сайтом та за дотримання правил користування Сайтом, у тому числі встановлених цим Договором.

7.5. Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сайту, у тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав та законних інтересів третіх осіб.

7.6. Замовник самостійно відповідає за безпеку та безпеку пароля до свого Акаунту на Сайті.

7.7. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням послуг та сервісів Сайту під своїм обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі Замовником даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах. При цьому всі дії, вчинені на Сайті під обліковим записом Замовника, вважаються вчиненими самим Замовником. При несанкціонованому доступі до паролю або логіну та/або до персональної сторінки Замовника він зобов'язаний негайно повідомити про це службу підтримки Сайту.

7.8. Замовник несе самостійну відповідальність за будь-які взаємодії з іншими Користувачами та третіми особами.

7.9. У разі порушення Замовником заборон, встановлених цим Договором, Замовник зобов'язується відшкодувати усі заподіяні цими порушеннями збитки Виконавцю та/або DIPLOM.UA.

7.10. Незнання чи небажання виконувати умови цього Договору не звільняють Замовника від відповідальності за їхнє невиконання.

7.11. DIPLOM.UA не несе відповідальності за:

 • угоди та відношення Виконавця та/або Замовника, що провадяться ним без використання послуг та сервісів Сайту;
 • дотримання Замовником авторського права третіх осіб;
 • за можливу шкоду, шкоду, збитки Замовника та/або третіх осіб, що виникли внаслідок використання Сайту;
 • за можливе нецільове використання персональних даних Замовника, що сталося внаслідок: a) технічних проблем, що виникли у програмному забезпеченні, серверах або комп'ютерних мережах, що знаходяться поза контролем Виконавця; b) перебоїв у роботі Сайту, пов'язаних з навмисним або ненавмисним використанням
 • Сайту не за призначенням третіми особами;
 • передачі паролів або інформації з Сайту Замовником третім особам.

7.12. Замовник не має права вимагати від DIPLOM.UA будь-якої компенсації збитків, завданих Замовнику як протягом терміну дії цього Договору, так і після закінчення строку його дії. Вся відповідальність лежить на Виконавці як Стороні Договору.

8. Порядок укладання та розірвання Договору

8.1. Договір вважається укладеним з моменту подання Замовником та з моменту прийняття Виконавцем Замовлення на підготовку Роботи відповідно до розділу 3 Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань Договору.

8.2. Цей договір може бути розірваний в односторонньому позасудовому порядку з повідомленням про це іншої Сторони не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання на електронну адресу, вказану з використанням функціональних сервісів Сайту, або письмово. Цей Договір вважається припиненим після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з моменту направлення повідомлення однією стороною на адресу іншої Сторони про його розірвання.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком виниклих після укладення цього Договору обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або запобігти.

9.2. У разі настання обставин, зазначених у п. 9.1 цього Договору, кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них письмово іншу Сторону. Повідомлення має містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, оцінюють їх вплив на виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

9.3. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене у п. 9.2 цього Договору, то вона зобов'язана відшкодувати другій Стороні збитки, що нею.

9.4. У разі настання обставин, передбачених у п. 9.1 цього Договору, термін виконання Стороною зобов'язань за цим Договором відсувається пропорційно до часу, протягом якого діють ці обставини та їх наслідки.

9.5. Якщо обставини, зазначені в п. 9.1 цього Договору, та їх наслідки продовжують діяти понад 30 (тридцять) календарних днів, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Договору.

10. Вирішення спорів за Договором

10.1. Усі суперечки, розбіжності та претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням або визнанням недійсним Договору, Сторони прагнутимуть вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії та/або розбіжності, надсилає іншій Стороні в порядку, передбаченому розділом 9 Договору або за допомогою послуг поштового зв'язку, повідомлення із зазначенням претензій, що виникли, та/або розбіжностей. Повідомлення має містити суть вимоги, що висувається, і докази, що підтверджують вимогу.

10.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання зазначеного повідомлення Сторона, яка його отримала, зобов'язана направити відповідь на це повідомлення в аналогічному порядку.

10.3. У випадку, якщо відповідь на повідомлення не буде отримана Стороною, яка направила повідомлення, протягом строку, передбаченого пунктом

10.2 Договору, або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо виниклих претензій та/або розбіжностей, суперечка підлягає передачі на розгляд у судовому порядку відповідно до правил підсудності, встановлених застосовним законодавством у суді України.

11. Заключні положення

11.1. Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому він гарантує, що:

 • повністю ознайомився з умовами цього Договору та розуміє його умови;
 • повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання цього Договору;
 • він має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання цього Договору.

11.2. Приймаючи (акцептуючи) умови цього Договору шляхом заповнення Форми замовлення, Замовник підтверджує, що уважно прочитав умови обробки персональних даних Замовника, викладені у Згоді на обробку персональних даних, розміщеному за посиланням: https://diplom.ua/soglasie.html. та дає на це свою згоду шляхом проставлення відповідної галочки у Формі замовлення. Також Замовник підтверджує, що він уважно прочитав та ознайомився зі змістом Положення про конфіденційність, розміщеним за посиланням: https://diplom.ua/pologenie.html. Метою надання Замовником персональних даних та подальшої їхньої обробки є надання йому послуг за Договором.

11.3. Визнана в установленому законом порядку недійсність одного або кількох положень цього Договору не тягне для Сторін недійсність інших його положень або Договору в цілому.

11.4. Цей Договір має вичерпний характер та замінює собою всі попередні угоди між Сторонами.

11.5. Будь-які дії Замовника з використанням логіну та пароля до Акаунту підтверджують факт формування простого електронного підпису безпосередньо Замовником. Простий електронний підпис є комбінацією з логіну і пароля і підтверджує, що електронне повідомлення надіслано конкретною особою.

11.6. Електронні документи, підписані простим електронним підписом, визнаються рівнозначними документами на паперових носіях, підписаними власноручним підписом.

11.7. Замовник зобов'язується дотримуватись конфіденційності свого електронного підпису (не передавати свої логін та пароль або надавати доступ до Акаунту третім особам) та несе повну відповідальність за її збереження та індивідуальне використання, самостійно обираючи спосіб їх зберігання та обмеження до них доступу.

11.8. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю, їх втрати чи розкриття третім особам Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця шляхом надсилання електронного листа із зазначеної в Акаунті адреси електронної пошти.

11.9. Сторони домовилися, що документи, пов'язані з цим Договором, що надсилаються з електронних адрес Сторін, (далі - електронні листи), вважаються підписаними простим електронним підписом - електронною адресою. Електронною адресою Виконавця є електронна адреса, зазначена в Акаунті адреси на Сайті, електронною адресою Замовника - електронна адреса в Акаунті адреси, якщо інше не передбачено угодою Сторін.

11.10. Сторони визнають юридичну силу за електронними листами та визнають їх рівнозначними документами на паперових носіях, підписаними власноручним підписом.

11.11. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про припинення або зміну доступу Сторін до їх адрес електронної пошти, зазначених у п. 11.9. Договору, а також зміни їх адрес електронної пошти протягом 5 (П'ять) робочих днів з моменту їх зміни.

11.12. Доступ до електронної пошти кожна Сторона здійснює за паролем та зобов'язується зберігати його конфіденційність, а саме: не повідомляти пароль іншим особам.

11.13. Сторони зобов'язуються підтверджувати отримання електронних листів шляхом відповіді на повідомлення з позначкою "отримано" та зазначенням дати отримання.

11.14. Відповідальність за отримання електронних листів та підтвердження про їх одержання лежить на Стороні, яка отримує.

11.15. Сторона, яка надіслала електронного листа, не несе відповідальності за затримку його доставки, якщо така затримка стала результатом несправності систем зв'язку, дії/бездіяльності провайдерів або інших форс-мажорних обставин.

11.16. За запитом однієї із Сторін Сторони зобов'язуються обмінюватись паперовими оригіналами документів, пов'язаних із виконанням Договору 1 (Один) раз на 6 (Шість) місяців.

11.17. Всі об'єкти на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти є винятковими правами DIPLOM.UA.

11.18. Жодні об'єкти інтелектуальної власності, а також будь-який Контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані без попереднього письмового дозволу правовласника (DIPLOM.UA).

11.19. Замовнику надається особисте невиключне та невимовне право використовувати програмне забезпечення Сайту, за умови, що ні сам Замовник, ні будь-які інші особи за сприяння з його боку не будуть копіювати або змінювати програмне забезпечення; створювати програми, похідні програмного забезпечення; проникати у програмне забезпечення для одержання кодів програм; здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам у будь-якій іншій формі прав щодо програмного забезпечення, наданих Замовнику у рамках дії цього Договору.

Догори